VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODNU PROFIAUTOKOZMETIKA.SK

platné od 10. decembra 2015

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúcim je AQUAPOWER s.r.o so sídlom na adrese Partizánska cesta 1637/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 174 711, DIČ: 2023877465, IČ DPH SK2023877465 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 202 51/S (ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, sídliaci na adrese Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č. 048/412 46 93.

II.

KÚPNA ZMLUVA

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, ktorý jej prijatie potvrdí e-mailom.

2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

III.

CENY

1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchodne sú zmluvné a aktuálne.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zmeny podľa článku III. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa nevzťahujú na tovar, ktorý bol v čase zmeny už objednaný.

IV.

PROCES OBJEDNANIA A DORUČENIA OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci si tovar ponúkaný v internetovom obchode môže objednať cez košík, kde pridá požadovaný tovar a jeho množstvo a zároveň následne v procese objednávky uvedie všetky svoje kontaktné údaje, ktoré bude objednávka požadovať.

2. Kupujúci bude po odoslaní objednávky informovaný o jej prijatí a akceptácii spravidla potvrdzujúcim e-mailom.

3. Po naskladnení tovaru bude kupujúcemu tovar doručený na adresu uvedenú v objednávkovom formuláre spolu s vystavenou faktúrou.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípad, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Podkladom pre úhradu objednávky bude faktúra zaslaná predávajúcim kupujúcemu pred dodaním tovaru v podobe zálohovej faktúry (platba vopred) alebo v čase dodania tovaru (platba na dobierku).

2. V prípade platby vopred je kupujúci povinný zálohovú faktúru uhradiť do 14-tich dní odo dňa jej vystavenia.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňazí na účet predávajúceho.

VI.

MOŽNOSTI PLATBY

1. Zakúpený tovar je možné uhradiť dvoma spôsobmi a to:

    1. platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho,

    2. platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku.

VII.

DODACIE PODMIENKY

1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.

2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje tento čas v prípade potreby predĺžiť o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.

3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobom:

  1. slovenskou poštou,

  2. kuriérom.

4. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.

5. Predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.

VIII.

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

IX.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky a jej akceptácii predávajúcim, najskôr však v lehote uvedenej podľa článku IX. bod 1., zaplatiť za tovar a tento aj prevziať.

2. Kupujúci má právo na uplatnenie záruky, ktorej podmienky sú stanovené v článku X. VOP.

3. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od doručenia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar vráti v neporušenom stave spolu s dokladom o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

4. Ak sa kupujúci rozhodne uplatniť svoje právo podľa článku IX. bodu 4. týchto VOP, je povinný o svojom zámere telefonicky alebo e-mailom informovať predávajúceho. Pri kontakte s predávajúcim je kupujúci povinný uviesť najmä číslo objednávky, dátum kúpy a číslo účtu, kam mu má byť zaslaná kúpna cena tovaru.

5. Ak kupujúci nebude postupovať podľa článku IX. bodu 5. týchto VOP, predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho akceptovať.

X.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov.

2. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v článku I. bod. 1 týchto VOP.
3. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.

4. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, predávajúci vymení kupujúcemu tovar kus za kus alebo umožní kupujúcemu vybrať si iný tovar v rovnakej hodnote.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim.

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z. z. a Zákona č. 634/1992 Z. z. v platnom znení.

5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – živnostníkom alebo právnickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici, dňa 10. decembra 2015